Od prosince roku 2011 ZOPOS a.s. rozšířil své portfolio o výrobu elektrické energie a tepla z bioplynu. Bioplyn vzniká v bioplynové stanici od firmy agriKomp, jsou instalovány tři kogenerační jednotky značky Schnell o celkovém instalovaném výkonu 750 kW, které spalují bioplyn vznikající několikastupňovou anaerobní fermentací. Bioplynová stanice byla postupně rozšiřovaná. V roce 2020 byly sklady digestátu rozšířeny o separátor kejdy a digestátu. Na přelomu roku 2022 a roku 2023 byla instalovaná 4 kogenerační jednotka, stávající KGJ byly repasovány na výkon 280 kW/KGJ, byl osazen druhý krmný stůl a byl zastřešen jeden koncový sklad, čímž došlo k zdvojnásobení fermentační kapacity, což umožňuje používat větší podíl odpadních surovin a surovin vyžadující delší dobu zdržení. Současný celkový instalovaný výkon BPS je 1120 kW.

Bioplynová stanice

Bioplynová stanice Svídnice

V bioplynové stanici se kromě rostlinných substrátů zpracovává také vysoký podíl odpadů z živočišné výroby. Zásadně se tak omezily nepříznivé účinky aplikace těchto statkových hnojiv. Bioplynová stanice má na vstupu, ale i výstupu úzké napojení na živočišnou výrobu. Zejména na mléčnou farmu Svídnice. Odpadní teplo je využíváno pro ohřev teplé užitkové vody mycí linky na stroje, ohřev TUV v prostorách dojírny a sociálního zázemí farmy. Odpadním teplem je vytápěna mycí linka, prostory dojírny, dílny a sociální zázemí. Dále je nainstalován výměník pro dosoušení komodit teplým vzduchem.

Digestát jako výstup z celého procesu je bez další úpravy (bez separace) použit jako cenné hnojivo s vysokým přísunem NPK živin zpět na naše pozemky. V návaznosti na bioplynovou stanici a kejdové hospodářství byl pořízen samochodný aplikátor kejdy pro variabilní hnojení s výbavou pro polní analýzu statkových hnojiv. Cílem je maximální úspora nakupovaných průmyslových hnojiv a precizní zemědělství.

Zastřešený koncový sklad