Vnitropodniková směrnice č. 7/11/2023

Vnitropodniková směrnice ze dne 1.11.2023 o ochraně oznamovatelů ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb.,o ochraně oznamovatelů

1. Statutární orgán Firmy dnešního dne rozhodl o zavedení Směrnice na ochranu oznamovatelů v rámci vnitřního oznamovacího systému, která řeší podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila /dále jen Oznamovatel/, ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů /dále jen Zákon/.

2. Statutární orgán Firmy dnešního dne rozhodl o zavedení Směrnice na ochranu oznamovatelů v rámci vnitřního oznamovacího systému, která řeší podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila /dále jen Oznamovatel/, ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů /dále jen Zákon/.

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň
100.000,- Kč,
c) porušuje tento zákon, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

3. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti Oznamovatele jsou pravdivé.

4. Anonymní oznámení nemá účinky řádně podaného Oznámení.

5. Oznámení se podává příslušné osobě určené touto Směrnicí, a to písemně, ústně nebo osobně.

6. Příslušnou osobou přijímající Oznámení dle této Směrnice /dále jen Odpovědná osoba/ jsou statutárním orgánem Firmy ustanoveni výhradně pro přijímání Oznámení:
a) Ing. Zbyněk Myšák, mobil: 603 290 713 , zopos@zopos.cz
b) Mgr. Jan Štangl, advokát ev.č. ČAK 12141, Bří. Škorpilů 44, 566 01 Vysoké Mýto, tel.č. 774854535, email: jan.stangl.ml@stangl.cz
Oznamovatel je oprávněn podat oznámení kterékoliv z příslušných osob.

7. Odpovědná osoba zaručuje Oznamovateli, že při podání a vyřízení Oznámení bude postupovat ve smyslu Zákona a zajistí Oznamovateli ochranu, zejména, že nedojde po přijetí řádně podaného Oznámení k jakékoli represi Oznamovatele ze strany Firmy nebo vyzrazení totožnosti
Oznamovatele.

8. Odpovědná osoba přijímá a posuzuje důvodnost Oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, navrhuje Firmě opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu tak, aby nedošlo k vyzrazení totožnosti Oznamovatele, plní pokyny Firmy /pokud neohrožují či
maří výkon její činnosti podle Zákona/ v rámci vyřízení Oznámení. Dále zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle Zákona, vždy postupuje při výkonu této činnosti nestranně.

9. Odpovědná osoba nemůže být za činnost dle této Směrnice postihována.

10. Ochrana dle této Směrnice nenáleží osobě, která učinila Oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích /vědomě nepravdivé Oznámení/.

11. V případě protiprávního postupu může Ministerstvo spravedlnosti ČR /příp. orgán inspekce práce/ postihnout sankcí jak Firmu, Odpovědnou osobu, Oznamovatele, případně další osobu.

12. Postup Odpovědné osoby po podání Oznámení :
a) o přijetí Oznámení písemně vyrozumí Oznamovatele do 7 dní od oznámení, pokud tomu neodporují zákonné důvody /Oznamovatel požádal o nevyrozumění, či vyrozuměním by došlo k prozrazení Oznamovatele jiné osobě/,
b) posoudí důvodnost Oznámení a do 30 dní sdělí písemně Oznamovateli výsledek posouzení ode dne přijetí Oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých může tuto lhůtu prodloužit až o 30 dní, nejvýše dvakrát. Před uplynutím lhůty musí sdělit Oznamovateli důvod a délku prodloužení,
c) zjistí-li, že nejde o Oznámení dle této Směrnice, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí Oznamovatele,
d) vyhodnotí-li Oznámení jako důvodné, navrhne Firmě opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu,
e) nepřijme-li Firma navrhované opatření, navrhne či přijme jiné vhodné opatření,
f) o přijatém opatření vyrozumí Oznamovatele bez zbytečného odkladu,
g) vyhodnotí-li Oznámení jako nedůvodné, vyrozumí bez zbytečného odkladu Oznamovatele s odůvodněním a současně poučí Oznamovatele o možnosti podat Oznámení u orgánu veřejné moci – Ministerstva spravedlnosti ČR,

13. Odpovědná osoba byla Firmou poučena o právech a povinnostech dle Zákona.

14. Odpovědná osoba musí být fyzická osoba, bezúhonná, zletilá a plně svéprávná, může být nahrazena jinou osobou pouze rozhodnutím statutárního orgánu Firmy, zveřejněným v rámci Firmy.

15. Firma na svých webových stránkách /www.zopos.cz/ umožní náhled do vnitřního oznamovacího systému tak, aby byl anonymně tento systém dostatečně transparentní.

16. Tato Směrnice se v plném rozsahu ve všech Směrnicí neupravených záležitostech podřizuje Zákonu.

V Krchlebech dne 1.11.2023
Ing. Zbyněk Myšák

ředitel společnosti ZOPOS a.s.