Významnou roli pro hospodaření naší společnosti sehrává živočišná výroba s vyrovnaným postavením chovu prasat a chovu skotu, kde spotřebováváme především produkci naší rostlinné výroby. Pro úspěšné fungování těchto odvětví naší výroby sehrává významnou roli míchárna krmiv ve Svídnici, která zabezpečuje výrobu levných a kvalitních krmných směsí. Investice firmy v posledních letech směřují především do budování Mléčné farmy ve Svídnici, kde roste ucelený komplex pro chov našich červenostrakatých dojnic a ostatních kategorií skotu. V rámci této investice byla vybudována hala pro 445 ks dojnic, hala pro pro 150 ks dojnic či vysokobřezích jalovic, nová dojírna „side by side“ s 28 dojícími místy a byla rozšířena skladovací kapacita na kejdu o třetí skladovací jímku s kapacitou 4 300 m3. Dále byla zrekonstruována část starého kravína na porodnu pro 50 ks s přiléhající malou dojírnou pro otelené, teletník pro 200 ks nejmenších telat a sklad slámy a sena. Areál je nově vybaven vodojemem  s dvoudenní zásobou vody pro celý areál. Celý komplex je na vstupu i výstupu funkčně propojen s bioplynovou stanicí. Základem strojního vybavení firmy je samojízdný krmný vůz FARESIN. V roce 2018 byla, v již dříve zakoupeném nevyužívaném areálu v Rájci, vybudována odchovna jalovic pro 307 ks s navazující skladovací kapacitou na kejdu, vodní zdroj a byl zrekonstruovaný navazující sklad. V roce 2021 byla zrekonstruovaná další stáj pro dojnice s kapacitou 152 ks ve Svídnici a možností volného výběhu dojnic. Stav dojnic se po té navýšil na 700 ks.

Chov skotu

Chov skotu
Chov skotu

Na úseku chovu skotu chováme české strakaté plemeno s užitkovostí kolem 24-25 l/ks/den. Průměrné stavy krav v základním stádu se pohybují kolem 700 ks a ročně tak vyprodukujeme přes 6 000 000 l syrového kravského mléka. Kromě produkce čerstvého kravského mléka je druhou naší komoditou hovězí maso. Konkrétně výroba jatečných býků vykrmovaných do váhy kolem 700 kg živé hmotnosti. Okrajově též realizujeme prodej plemenných jalovic. Chov skotu provozujeme na pěti farmách – Svídnice (mléčná farma a teletník), Chleny (odchov býčků), Borovnice (odchov jalovic), Rájec (odchov jalovic a chov VBJ) a Lhoty u Potštejna (výkrm býků).

OMD Rájec

Chov prasat

Porodna Borovnice 5 sekcí po 20 ustájovacích místech

Odvětví chovu prasat ve firmě ZOPOS a.s. zaznamenalo v posledních několika letech opačný vývoj než byl trend tohoto sektoru v rámci celé ČR. I přes nemalé problémy, doprovázející výrobu vepřového masa, lze hodnotit přínos tohoto úseku pro ekonomiku firmy v dlouhodobém horizontu ryze pozitivně. V roce 2020 padlo zásadní rozhodnutí, že se v chovu prasat od A po Z bude pokračovat a v letech 2021-2022 proběhla generální přestavba farem pro prasata v Borovnici a i na Vrbici – tj. všech stájí pro prasnice, předvýkrm prasat a odchov plemenných prasniček. Rekonstruovány byly všechny stáje, přilehlá infrastruktura, byla vybudována nová porodna prasnic pro 100 ks kojících prasnic v Borovnici a další skladovací jímka na 4 300 m3 kejdy v Borovnici. Zásadní změna nastala v tom, že v Borovnici vznikla specializovaná farma pro chov prasnic, kde je mimo porodnu pro 100 ks kojících cca 340 dalších ustájovacích míst pro prasnice. Selata jsou zde ustájována pouze do odstavu a po odstavu ve váze 6-8 kg jsou přesouvána na farmu na Vrbici, kde vznikla specializovaná farma pro odchov selat – předvýkrm prasat. V průběhu této nákladné investice, která se v letech 2021-2022 potkala s obrovskou krizí v tomto sektoru, kdy ceny klesly až pod 24,- Kč/kg, padlo rozhodnutí celé stádo prasat vybít a provést repopulaci chovu. Proto byly nakoupeny prasničky TOPIGS NORSVIN nové výkonnější linie TN70 a dne 31.5.2022 začala nová etapa chovu prasat v naší firmě. Bylo naskladněno 420 ks nových, chorob prostých, prasniček. První vykrmená prasata byla prodána v únoru 2023. Vybití stáda v době velké vepřové krize napomohlo významně tlumit ztráty z tohoto odvětví a napomohlo k bezproblémovému dokončení investice. Chov prasnic i nadále probíhá v uzavřeném obratu stáda ve všech třech úrovních (ŠCH,RCH,UCH).Výkrm prasat i nadále probíhá na farmách v Kostelecké Lhotě, Svídnici a v Kozodrech. Nově je odhadována roční produkce nad 1 300 000 kg vepřového v živé váze. Užitkovost se drží na vysoké úrovni. Odchov selat na prasnici a rok je cca 32,5 selat/prasnici/rok a přírůstek prasat ve výkrmu je kolem 1 kg/den.

Farma pro chov prasnic Borovnice
Farma pro odchov selat Vrbice

 

 

 

 

 

 

 

 

VKS Svídnice

Pro rentabilní fungování živočišné výroby je nezbytná dobře fungující výrobna krmných směsí. Naše výrobna ve Svídnici prošla v roce 2020 významnou rekonstrukcí, která linku významně zautomatizovala, zvýšila její hodinový výkon a rozšířila počet možných používaných surovin. Maximální hodinový výkon VKS je až 6,5 t/hodinu. Můžeme dávkovat až z 10 makro-komponentů, 6 mikro-komponentů, 2 tekutých komponentů a doplňovat lze rovněž komponenty ručně při výrobě maloobjemových krmných směsí. V rámci rekonstrukce byl instalován nový podzemní příjmový koš, byl instalován nový šrotovník, přebudovány byly všechny dopravní cesty tak, aby byly jednoúčelové pro každou možnou surovinu. Byla instalována nová tenzometrická váha a  zcela nová expediční linka s třemi koncovými zásobníky s kapacitou cca 40 tun vyrobených krmných směsí. Dále byla instalována zcela nová elektroinstalace, vybudován nový velín a celou linku řídí nově instalovaný řídící systém se vzdáleným přístupem. Rovněž bylo namontováno nové opláštění výrobní haly.

Velín VKS
Expedice VKS

 

Stanice pro mikro-komponenty VKS