Chov prasat

Předvýkrm selat Vrbice

Odvětví chovu prasat ve firmě ZOPOS a.s. zaznamenalo v posledních několika letech opačný vývoj než byl trend tohoto sektoru v rámci celé ČR. I přes nemalé problémy, doprovázející výrobu vepřového masa, lze hodnotit přínos tohoto úseku pro ekonomiku firmy v dlouhodobém horizontu ryze pozitivně. V roce 2020 padlo zásadní rozhodnutí, že se v chovu prasat od A po Z bude pokračovat a v letech 2021-2022 proběhla generální přestavba farem pro prasata v Borovnici a i na Vrbici – tj. všech stájí pro prasnice, předvýkrm prasat a odchov plemenných prasniček. Rekonstruovány byly všechny stáje, přilehlá infrastruktura, byla vybudována nová porodna prasnic pro 100 ks kojících prasnic v Borovnici a další skladovací jímka na 4 300 m3 kejdy v Borovnici. Zásadní změna nastala v tom, že v Borovnici vznikla specializovaná farma pro chov prasnic, kde je mimo porodnu pro 100 ks kojících cca 340 dalších ustájovacích míst pro prasnice. Selata jsou zde ustájována pouze do odstavu a po odstavu ve váze 6-8 kg jsou přesouvána na farmu na Vrbici, kde vznikla specializovaná farma pro odchov selat – předvýkrm prasat. V průběhu této nákladné investice, která se v letech 2021-2022 potkala s obrovskou krizí v tomto sektoru, kdy ceny klesly až pod 24,- Kč/kg, padlo rozhodnutí celé stádo prasat vybít a provést repopulaci chovu. Proto byly nakoupeny prasničky TOPIGS NORSVIN nové výkonnější linie TN70 a dne 31.5.2022 začala nová etapa chovu prasat v naší firmě. Bylo naskladněno 420 ks nových, chorob prostých, prasniček. První vykrmená prasata byla prodána v únoru 2023. Vybití stáda v době velké vepřové krize napomohlo významně tlumit ztráty z tohoto odvětví a napomohlo k bezproblémovému dokončení investice. Chov prasnic i nadále probíhá v uzavřeném obratu stáda ve všech třech úrovních (ŠCH,RCH,UCH).Výkrm prasat i nadále probíhá na farmách v Kostelecké Lhotě, Svídnici a v Kozodrech. Nově je odhadována roční produkce nad 1 300 000 kg vepřového v živé váze. Užitkovost se drží na vysoké úrovni. Odchov selat na prasnici a rok je cca 32,5 selat/prasnici/rok a přírůstek prasat ve výkrmu je kolem 1 kg/den.

Porodna prasnic Borovnice
Výkrmna prasat Svídnice
Výkrmna prasat Forberk – Kostelecká Lhota
Farma Vrbice -horní stáj